Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Isus Hristos (5)

legamant„Da, cred în Isus Hristos, bineînțeles”, a zis prietenul meu. „El a fost un mare profet, un om trimis de la Dumnezeu care ne-a dat multe învățături pe care ar trebui să le urmăm.” „E minunat”, am răspuns eu, „dar nu este suficient. Nu trebuie doar să crezi că El a fost un mare profet, ci și că El este Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe El ca și Mântuitor divin.”

Acest fapt a fost dificil de acceptat pentru prietenul meu. El a învățat câteva lucruri despre Isus, dar niciodată nu a stabilit o legătură strânsă cu El prin citirea Cuvântului Său sau prin rugăciune. A fost greu pentru el să creadă că toți oamenii sunt păcătoși (așa cum am învățat în lecția 4), sau că există o salvare din păcat.

În acea zi mi-a adresat multe întrebări. Cine este Isus? Cum poate El să fie uman și divin în același timp? Dacă a murit, de ce spun creștinii că El trăiește? Ce face Isus acum?

Cele mai bune răspunsuri pe care le-am găsit erau în Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție vom privi la aceleași întrebări și vom găsi răspunsurile pe care prietenul meu dorea să le afle.

În această lecție veți studia…

  • Persoana Lui
  • Scopul Lui
  • Revenirea Lui

Această lecție vă va ajuta…

  1. Să explicați cine este Isus.
  2. Să înțelegeți scopul primei sale veniri, cât și a revenirii Sale viitoare.

PERSOANA LUI

Obiectivul 1. Recunoașterea descrierii biblice a lui Isus.

Isus Hristos este manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu față de om. El a ales să devină ca și omul, astfel încât noi să putem fi în stare să Îl înțelegem mai bine și să învățăm despre planul Lui de salvare pentru noi. Această alegere de a deveni ca un om a însemnat că Isus va avea două naturi într-o Singură Persoană, natură umană și natură divină. Romani 1 : 3 – 4 spune:

„Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru…”

Ca să aibă o natură umană, Isus S-a născut dintr-o fecioară pe nume Maria.

Îngerul i-a zis Mariei: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămânea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” (Luca 1 : 30 – 33)

„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1 : 14)

Cine este Tatăl menționat în Ioan 1 : 14? Dumnezeu este Tatăl lui Isus. 2 Petru 1 : 17 ne spune: „Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Numele „Isus Hristos” ne spune, de asemenea, de divinitatea Lui. Când îngerul a zis că numele pruncului va fi Isus, a fost pentru un motiv special. Isus înseamnă Salvator, Mântuitor. Matei 1 : 21 spune „Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Și numele Hristos are o însemnătate specială. Înseamnă „Cel uns” sau „Mesia”. Cu mulți ani în urmă când un bărbat era ales ca să fie rege, deasupra capului său era turnat ulei ca și parte din ceremonie. Această turnare a uleiului era numită „ungere”. Să Îl numim pe Domnul „Hristos” sau „Cel uns” înseamnă că El era din neam împărătesc. Mesia era numele pe care evreii l-au dat Regelui și Eliberatorului pe care ei Îl așteptau. Simon Petru L-a recunoscut pe Isus ca și Rege și a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” (Matei 16:16).

Temă pentru voi

1. Propozițiile din dreapta Îl descriu pe Isus. Citiți versetele biblice din stânga. Apoi scrieți numărul descrierii în dreptul fiecărui verset.

a) Filipeni 2 : 7
b) Ioan 10 : 17
c) Filipeni 2 : 6
d) Galateni 4 : 4
e) Faptele Apostolilor 4 : 12
1) Dumnezeu este Tatăl Lui.
2) El a fost născut din femeie.
3) El este Mântuitorul.
4) El a devenit ca noi.
5) El este divin și are natura lui Dumnezeu.

SCOPUL LUI

Obiectivul 2. Identificați enunțurile care arată de ce a murit Isus pe cruce și ce face El astăzi.

Isus a venit în lume ca să salveze omul de păcat. Luca 19:10 spune: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Exista doar o singură cale prin care El ne putea salva – dându-Și propria viață. „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu 10 : 45)

Răscumpărat înseamnă să fii eliberat, salvat sau mântuit. Aceasta este o promisiune minunată pentru toți oamenii. Dar de ce trebuia să moară Isus pentru a ne răscumpăra? Dacă ne amintim relatarea despre Adam și Eva, știm că Dumnezeu le-a zis că păcatul este urmat de moarte. Dumnezeu nu poate să meargă împotriva propriei judecăți împotriva păcatului. Dacă există păcat, atunci cineva trebuie să moară. Așadar, Isus Hristos a venit să moară în locul celui păcătos. Nimeni altcineva nu putea să facă asta pentru că El era Singurul care putea să biruie moartea.

Totuși, n-a fost ușor nici măcar pentru Domnul nostru. El, Cel care a stat pe tronul Său cu îngerii care Îl slujeau, Cel care a creat cerurile, Pământul și omul, a devenit un slujitor. El a permis creației Sale să-L rănească, să-L disprețuiască și să-L crucifice pe crucea de la Calvar pentru ca astfel ei să fie salvați.

În 1 Petru 1 : 18 – 19 citim: „Căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”

Sunt acum toți oamenii salvați pentru că Isus a murit pentru ei? Nu, Dumnezeu niciodată nu a luat de la ei privilegiul de a alege. Fiecare om trebuie să aleagă. Trebuie să Îl accepte pe Isus ca și Mântuitor personal. Isus a zis ucenicilor Săi: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16 : 15, 16)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3 : 16 – 18)

Isus a murit pentru noi. Nu ar fi existat nici o speranță de salvare pentru om dacă El ar fi rămas în mormânt.

Multe religii au construit altare și morminte ale liderilor lor. Înăuntru se află oasele celor morți care sunt venerați. Dar mormântul lui Isus este gol datorită miracolului care a avut loc la trei zile după crucificarea Lui. Isus a înviat din morți și a fost văzut de foarte multe ori după învierea Lui.

„…că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi Sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În cele din urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.” (1 Corinteni 15 : 4 – 7)

Învierea lui Isus este o dovadă care arată că El este Fiul lui Dumnezeu. Romani 1 : 4 spune: „iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru…”

După ce S-a arătat multor oameni și a vorbit cuvinte de încurajare pentru ei, El S-a înălțat la cer. Acesta, de asemenea, nu a fost un secret pentru că El S-a înălțat la cer în timp ce ucenicii Lui priveau.

„El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile, şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer.” (Luca 24 : 50, 51).

Ce face Isus acum? Când S-a înălțat la cer, El a mers la dreapta Tatălui Său. El vorbește cu Tatăl Lui despre nevoile noastre. Să privim la trei versete care ne spun ce face Isus acum.

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri…” (Evrei 8 : 1).

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” (1 Ioan 2 : 1).

„De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7 : 25).

Cât de minunat că prețul mare pentru salvarea noastră a fost plătit! După ce a murit pe cruce, după ce S-a ridicat din mormânt și S-a înălțat ca să fie cu Tatăl Lui, El nu uită de noi. El este interesat de noi în fiecare zi și vrea să ne ajute ori de câte ori îi vom permite să facă acest lucru.

Temă pentru voi

2. Încercuiți litera din fața enunțului ADEVĂRAT pentru următoarele afirmații. Isus Hristos a murit pe cruce ca să:
a) ne salveze pe noi.
b) ia locul nostru în moartea pe care o meritam.
c) asigure salvare pentru fiecare care crede în El ca și Salvator.
d) ne ofere viață eternă.

3.  Citiți Luca 24 : 46 – 47. Versetul 46 ne spune de ce trebuia ca El să moară și să învie apoi. Care este motivul pe care ni-l prezintă versetul 47?……………………………………………………………………………………………….

4. Încercuiți litera din fața răspunsului corect pentru întrebarea următoare: Potrivit Scripturii, ce face Isus acum? El:
a) este preocupat cu alte creații.
b) mijlocește la Tatăl pentru nevoile noastre.
c) decide cine va avea viață veșnică și cine nu.

REVENIREA LUI

Obiectivul 3. Prezentați cel puțin cinci evenimente care vor avea loc la revenirea lui Isus.

Isus Hristos va reveni din nou pe pământ. Nimeni nu știe timpul exact al celei de-a doua Sa veniri, dar mulți din ziua de azi simt că este aproape. Deși nu se știe ziua când va reveni El, marea speranță a creștinior este că El „se va întoarce curând.” Cuvântul grecesc folosit adesea în Noul Testament pentru „vino mai curând” este „maranata”.

Credincioșii așteaptă a doua venire a lui Isus pentru că va fi un timp când noi vom fi cu El și vom primi răsplata veșnică. Faptele Apostolilor 1 : 11 spune: „şi au zis: „…Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

1 Tes. 4:16,17: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

O să învățăm mai multe despre a doua venire a lui Isus și alte evenimente viitoare atunci când vom studia lecția 10.

Temă pentru voi

5. Încercuiți litera din fața afirmațiilor următoare care sunt ADEVĂRATE.
a) Isus va veni din nou pe Pământ.
b) Unii oameni știu când va avea loc a doua venire a lui Isus.
c) Înainte ca Isus să revină, fiecare persoană în viață trebuie să fie un creștin.
d) Toți cei care cred în Hristos vor merge ca să-L întâlnească în aer.

6. Citiți 1 Tesaloniceni 4 : 16 – 17 din nou. Prezentați cel puțin cinci lucruri care vor avea loc în timp ce Isus se pregătește să revină.
a) ……………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………
e) …………………………………………………………………………..

Verificați-vă răspunsurile

1.  a) 4 – El a devenit ca noi.
b) 1 – Dumnezeu este Tatăl Lui.
c) 5 – El este divin și are natura lui Dumnezeu.
d) 2 – El S-a născut din femeie.
e) 3 – El este Mântuitor.

2. Ar trebui să încercuiți toate afirmațiile. Toate sunt ADEVĂRATE.

3. În Numele Lui, mesajul salvării și iertării păcatelor trebuie predicat tuturor națiunilor.

4. b) mijlocește la Tatăl pentru nevoile noastre.

5. a) Isus va veni din nou pe pământ.
d) toți cei care cred în Hristos vor merge ca să-L întâlnească în aer.

6. Ați putea scrie oricare cinci dintre cele de mai jos:

a) cu un strigăt.
b) cu trâmbița lui Dumnezeu.
c) Domnul se va pogorî pe pământ.
d) cei morți în Hristos vor învia.
e) credincioșii în viață vor fi răpiți.
f) Îl vom întâlni pe Domnul în aer.
g) vom fi totdeauna cu Domnul.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2967-bazele-crestinismului-5-isus-hristos#ixzz3JOzEjhFO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari