Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Biserica (8)

ce_este_biserica_umbraExistă clădiri și catedrale frumoase, case umile de misiune din pământ care au scris pe ele: „Biserică”. Au clopotnițe și cruci, clopote și turnuri care au un mod propriu de anunțare a trecătorilor de faptul că „Aceasta este o biserică”. Aceste structuri făcute de mâini omenești sunt biserici într-un sens al cuvântului, dar biserica despre care se vorbește în Noul Testament este ceva mai mult.

Biserica în sensul larg este formată din toți credincioșii. Este numită Trupul lui Hristos. Dumnezeu locuiește printre acești credincioși prin Duhul Lui. În lecția 7 am studiat despre Duhul Sfânt și câteva dintre lucrările Sale. Una din lucrările Sale pe care nu am menționat-o este că El unește Biserica. Efeseni 4 : 3 spune: „şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

În această lecție vom studia despre ceea ce este Biserica, ce ar trebui să facă și ce o să se întâmple cu ea. Din nou, Biblia este cea care ne va oferi răspunsurile corecte.

În această lecție veți studia…

  • Numele Bisericii
  • Poruncile Bisericii
  • Misiunea Bisericii
  • Viitorul Bisericii

Această lecție vă va ajuta…

  • Să descrieți Biserica lui Hristos.
  • Să fiți devotați misiunii date Bisericii.
  • Să explicați viitoarele funcții ale Bisericii.

NUMELE BISERICII

Obiectivul 1. Prezentați câteva nume date Bisericii.

Când auziți cuvintele trup, clădire, mireasă, familie, vă sugerează ceva în comun? Toate au legătură cu oamenii, iar în limbaj biblic aceste cuvinte se referă la un grup specific de oameni – acei care formează familia lui Dumnezeu.

Biserica este comparată cu un trup în care Hristos este capul. Coloseni 1 : 18 spune: „El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.”

„El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi…” (Efeseni 1 : 22 – 23)

„Voi Sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Corinteni 12 : 27) Biblia face referire la Biserică și ca la o clădire, un templu dedicat Domnului.

Și voi sunteți „zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2 : 20 – 22)

Un alt nume dat Bisericii este mireasa lui Hristos. Biblia Îl numește pe Isus Mielul și afirmă că Biserica este mireasa care se va căsători cu El. Apocalipsa 21 : 9 spune: „Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!” Apocalipsa 19 : 7: „Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit…” Hristos este comparat cu un soț, iar biserica este comparată cu soția acestuia. Efeseni 5 : 25 spune: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea…”

În timp ce veți citi Biblia veți găsi și alte comparații. Lucrul important de reținut este că biserca este formată din cei care sunt cu adevărat născuți din nou și Îl urmează pe Hristos. Este un grup care se mărește. „ Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 2 : 47)

Temă pentru voi

1. Citiți referințele biblice prezentate mai jos și scrieți în dreptul fiecăreia numele pe care îl dă bisericii.
a) Psalmul 149 : 1 ………………………………………………………….
b) 1 Petru 5 : 2 ……………………………………………………………
c) Psalmul 89 : 7 ……………………………………………………………
d) Efeseni 2 : 19……………………………………………………….

PORUNCILE BISERICII

Obiectivul 2. Numiți cele două porunci ale bisericii.

Acum că știm cine formează biserica, e important să înțelegem poruncile sale. O poruncă este o regulă dată de o autoritate. Poruncile bisericii sunt botezul în apă și comuniunea, pe care noi o numim Cina Domnului.

Isus Însuși a instituit aceste două porunci. Ultima lui poruncă pentru toți ucenicii Lui a fost: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Botezul în apă are o importanță specială:

„ fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi…” (Coloseni 2 : 12)

Ca și credincios vei dori să fii botezat în apă ca și mărturie a noii tale vieți în Hristos. Vei dori, de asemenea, să fii parte la Cina Domnului. Comuniunea, Cina Domnului sau Cina cea de Taină a fost ultima întâlnire pe care a avut-o Isus cu cei 12 ucenici înainte de a fi arestat de către soldații romani. Participăm la Cina Domnului ca să comemorăm moartea lui Isus. „Pentrucă, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” (1 Corinteni 11 : 26)

„Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frînt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori veţi bea din el.”(1 Corinteni 11 : 23 – 25)

Temă pentru voi

2. Care sunt cele două porunci ale bisericii pe care Isus le-a dat?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Alegeți răspunsul care completează cel mai bine fraza. Potrivit cu Matei 28 : 19, porunca botezului în apă este pentru
a) oricine s-a născut într-o familie creștină.
b) acei care cred și Îl urmează pe Hristos.
c) cei care merg la o biserică.

4. Încercuiți litera din fața fiecărui enunț care completează în mod corect fraza. Cina Domnului este…
a) o poruncă pentru biserică.
b) a mânca trupul și sângele lui Hristos.
c) amintirea sacrificiului lui Isus.
d) pentru fiecare credincios.

MISIUNEA BISERICII

Obiectivul 3. Identificați misiunea bisericii.

Misiunea bisericii este să predice Evanghelia la orice făptură. Isus Însuși a dat Cina înainte de a Se întoarce la Tatăl Lui. „Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca 24 : 45 – 47)

Temă pentru voi

5. Încercuiți litera din fața fiecărui enunț care completează corect fraza. Misiunea bisericii este să…
a) spună despre moartea și suferințele lui Isus.
b) predice pocăința și iertarea de păcate. c) spună despre Isus la fiecare popor.

VIITORUL BISERICII

Obiectivul 4. Alegeți enunțurile care descriu viitorul Bisericii.

Hristos a iubit Biserica și Și-a dat viața pentru ea. Cu ce scop?

„…ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană.” (Efes. 5:2627)

Biserica Îl va slăvi pe Dumnezeu atât în cer, cât și pe pământ unde va domni cu Hristos. „Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ! Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5 : 10, 13)

Temă pentru voi

6. Încercuiți litera din fața enunțurilor următoare care sunt ADEVĂRATE.
a) Nu va fi nimic de făcut în eternitate.
b) Biserica va fi cu Hristos pentru totdeauna.
c) Biserica Îl va sluji pe Hristos și vor fi ca preoții și conducătorii.

Verificați-vă răspunsurile

1.  a) Adunarea poporului credincios Lui.
b) Turma.
c) Cei sfințiți.
d) cetățeni, poporul lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu.

2. Botezul în apă și comuniunea (Cina Domnului).

3. b) cei care au crezut și Îl urmează pe Hristos.

4. Ar trebui să fi încercuit a), c), și d). Răspunsul b) nu este corect pentru că noi nu mâncăm, de fapt, trupul și nici nu bem sângele lui Hristos. Pâinea și vinul sunt simboluri pentru trupul și sângele lui Hristos.

5. Toate literele trebuie încercuite, pentru că toate sunt corecte.

6. b) Adevărat.
c) Adevărat.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2970-bazele-crestinismului-8-biserica#ixzz3JUkue2kJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari