Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Duhul Sfant (7)

holyUcenicii știau că Isus va pleca de lângă ei. El le-a zis aceasta înainte. La început nu suna ca o veste bună, inimile lor fiind foarte mâhnite. Ei Îl iubeau pe Isus; au mers trei ani cu Isus. Cum puteau să trăiască fără El?

Isus le-a citit inimile și i-a asigurat că este cel mai bine pentru ei ca El să se întoarcă la Tatăl în cer. Tatăl Lui va trimite pe Duhul Sfânt (parte din Trinitate, cum am citit în lecția 2) și ei nu vor fi niciodată lăsați singuri.

Duhul lui Dumnezeu nu este simțit doar într-o țară sau o anumită lucrare de misiune a unei rase de oameni – ci în întreg pământul. În ziua Cincizecimii, Petru a vorbit mulțimii formate din grupuri care vorbeau 15 limbi diferite. Faptele Apostolilor 2 : 16 – 17 ne spune: „Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!”

În lecția 6 am studiat despre mântuire. Știți că suntem aduși la mântuire prin lucrarea Duhului Sfânt? Să studiem despre Duhul Sfânt și lucrarea Lui în noi.

În această lecție veți studia…

  • Persoana Duhului Sfânt
  • Lucrarea Duhului Sfânt

Această lecție vă va ajuta…

  • Să descrieți Persoana Duhului Sfânt.
  • Să explicați lucrarea Duhului Sfânt în mântuire.
  • Să înțelegeți lucrarea Duhului Sfânt în viața voastră.

PERSOANA DUHULUI SFÂNT

Obiectivul 1. Descrieți cine este Duhul Sfânt și numiți cel puțin cinci calități ale Sale.

Duhul Sfânt este Dumnezeu. El este a treia Persoană din Dumnezeire, numită Sfânta Treime. La fel ca și Tatăl și Fiul, Duhul Sfânt are și alte nume. Unii Îl numesc Spiritul Sfânt, Spiritul lui Dumnezeu, Duhul Adevărului, Mângâietorul. Matei 28 : 19 menționează toate cele Trei Persoane: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Duhul Sfânt este la fel ca Dumnezeu, Tatăl. Este etern, atotputernic, atotștiutor și omniprezent. El lucrează împreună cu Tatăl și Fiul și era cu Ei la creație. Să privim la câteva versete care ne spun despre Duhul Sfânt:

„…prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!” (Evrei 9 : 14).

„Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2 : 10).

„Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.” (Iov 33 : 4).

Duhul Sfânt a lucrat în profeții și preoții din vremurile Vechiului Testament. El a ajutat oamenii și femeile ca să slujească lui Dumnezeu. Despre Iosif, cel care a fost vândut ca și sclav în Egipt s-a spus: „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” (Geneza 41 : 38)

Temă pentru voi

1. Duhul Sfânt este a ……………………..Persoană a ………………………………. El lucrează împreună cu …………………………………… și ……………….. și a fost pe pământ încă ……………………………………………………..

2. Citiți următoarele versete. La fiecare scrieți calitatea sau însușirea Duhului Sfânt care reiese din aceste versete.
a) Romani 15 : 13 ……………………………………………………………………………………………………..
b) Evrei 10 : 15 …………………………………………………………………………………………………….
c) 1 Petru 4 : 14 ……………………………………………………………………………………………………………
d) 1 Ioan 5 : 6 ……………………………………………………………………………………………………………….
e) Ioan 14 : 26……………………………………………………………………………………………………………..

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

Obiectivul 2. Identificați șase funcții ale Duhului Sfânt, menționate în Biblie.

Duhul Sfânt este o parte esențială în mântuirea noastră. El ne arată cât de greșite sunt păcatele noastre și ne ajută să-L acceptăm pe Isus ca și Salvator al nostru. El ne schimbă viețile.

„Şi când va veni El (Duhul Sfânt), va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” (Ioan 16 : 8)

„Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.(Ioan 3 : 5 – 6).

Duhul Sfânt trăiește în fiecare credincios. El intră în inimă atunci când are loc convertirea. „Și pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava” adică: „Tată!” (Galateni 4 : 6) Romani 8 : 9 spune: „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” Dacă aparținem familiei lui Dumnezeu, Duhul Lui locuiește în noi.

„Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8 : 15, 16)

Am vorbit despre trăirea în Duhul Sfânt și se poate ca noi să avem și umplerea cu Duhul Sfânt care se petrece după convertire. Este numită uneori botezul cu Duhul Sfânt. Nu fiecare credincios este botezat cu Duhul Sfânt, dar este o experiență pe care Dumnezeu vrea ca toți copiii Lui să o aibă.

„Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.” (Faptele Apostolilor 2 : 33)

„Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2 : 38)

Duhul Sfânt este Mângâietorul nostru, Ajutorul nostru. El ne învață, ne iubește și are părtășie cu noi, ne îndrumă spre adevăr. El are pentru noi roade cum sunt: bucuria, pacea, răbdarea, smerenia și stăpânirea de sine. (Galateni 5 : 22) De asemenea, are daruri spirituale cu care lucrăm pentru Domnul și pentru aproapele noastru. (1 Corinteni 12 : 4 – 7)

Temă pentru voi

3. Încercuiți literele din fața afirmațiilor ADEVĂRATE.

a) Duhul Sfânt este prezent în fiecare credincios.
b) Duhul Sfânt ne îndrumă către mântuire.
c) Convertirea și botezul prin Duhul Sfânt sunt același lucru.
d) Duhul Sfânt ne declară copii ai lui Dumnezeu.

4. Citiți referințele biblice din stânga. Scrieți în fața fiecăreia numărul lucrării Duhului Sfânt, care sunt prezentate în dreapta referințelor biblice.

a) Isaia 11 : 2
b) Ezechiel 36 : 27
c) Ioel 2 : 28
d) Luca 12 : 12
e) Mica 3 : 8
f) Ioan 16 : 13
1) Oferă putere
2) Învață
3) Descoperă adevărul
4) Dă înțelepciune, cunoștință și pricepere
5) Dă profeții, visuri și viziuni
6) Te face să respecți legile lui Dumnezeu.

Verificați-vă răspunsurile

1. a) a treia b) Trinitate c) Tatăl d) Fiul e) creație

2. a) Putere b) Mărturie c) Glorie d) Adevăr e) Ajutor

3. a) Adevărat b) Adevărat c) Fals d) Adevărat

4.  a) 4 – Dă înțelepciune, cunoștință și pricepere
b) 6 – Te face să respecți legile lui Dumnezeu.
c) 5 – Dă profeții, visuri și viziuni
d) 2 – Învață
e) 1 – Oferă putere
f) 3 – Descoperă adevărul

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2969-bazele-crestinismului-7-duhul-sfant#ixzz3JUkDk8PF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari