Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Legea Lui Dumnezeu (11)

101. Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.
2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor
3. Să nu iei în deşert Numele Meu (Să nu folosești Numele Meu în scopuri greșite)
4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu preacurveşti. (să nu comiți adulter)
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
10. Să nu pofteşti nimic din ce are aproapele tău.

Am studiat despre ceea ce vom face în viitor; în această lecție vom studia despre ceea ce trebuie să facem în prezent. Dumnezeu a scris cele 10 Porunci pe două table din piatră și le-a dat marelui lider al Israelului, Moise, și poporului său. Deși sunt legi vechi, ele pot fi aplicate și astăzi.

În această lecție veți studia…

  • Semnificația și scopul Legii
  • Ascultarea față de Lege

Această lecție vă va ajuta să…

  1. Înțelegeți semnificația fiecăreia din cele 10 Porunci.
  2. Realizați de ce a dat Dumnezeu legile.
  3. Acceptați responsabilitatea voastră în ascultarea de legile Lui.

SEMNIFICAȚIA ȘI SCOPUL LEGII

Obiectivul 1. Scrieți cele 10 Porunci cu referințele lor biblice.

„Domnul i-a zis lui Moise: „Taie două table din piatră ca cele dintâi şi Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat.” (Exodul 34 : 1)

În Exodul 20, cele 10 Porunci pe care le-a scris Dumnezeu sunt scrise pentru noi. El le-a dat ca și legi și îndrumări pentru copiii Lui ca să le urmeze. Să privim la fiecare lege în parte.

1. Să nu te închini altor dumnezei în afară de Mine.

Așa cum am învățat în lecția 2, noi trebuie să-I oferim primul loc lui Dumnezeu în viețile noastre. Această poruncă este repetată în Matei 4 : 10: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor

Loialitatea noastră este față de Dumnezeu – nu putem împărți loialitățile. Isus a zis că niciun om nu poate sluji la doi stăpâni. Luca 16 : 13: „căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” Noi vrem să fim sinceri față de Dumnezeu, să-L iubim cu toată inima noastră.

3. Să nu iei în deşert Numele Meu (Să nu folosești Numele Meu în scopuri greșite)

Oamenii încalcă a treia poruncă prin înjurarea și folosirea inutilă a Numelui lui Dumnezeu. Mereu vom da Numelui care este mai presus de orice nume un loc de dragoste, onoare și respect. „Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.” (Efes. 4:29)

„Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.” (Matei 5 : 34 – 35)

4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.

Aceasta este singura poruncă ce nu e repetată în Noul Testament. Cei mai mulți creștini nu țin Sabatul evreiesc, ci ziua de duminică pentru că a fost prima zi a săptămânii când Isus a înviat din morți. Fiecare zi a Domnului ne poate reaminti de Înviere! Este important ca noi să punem o zi deoparte pentru odihnă și închinare, dar ce zi alegem este pe plan secundar. Coloseni 2 : 16 ne spune: „Nimeni, deci, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat.”

„Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.” (Romani 14 : 5)

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

Exodul 20 : 12 oferă o promisiune specială copiilor ascultători: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. ” Noul Testament întărește porunca aceasta: „ Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.” (Efeseni 6 : 1)

6. Să nu ucizi.

Primul criminal a fost Cain care și-a ucis fratele – pe Abel. Probabil Cain s-a gândit că nimeni n-a văzut ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu a văzut. El i-a zis lui Cain: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.” (Geneza 4 : 10) Crima este un păcat cu reacții în lanț – rănește familiile și prietenii criminalului și persoanei ucise. Este, de asemenea, o ofensă gravă împotriva lui Dumnezeu care a creat omul după Chipul Lui.

7. Să nu preacurveşti. (să nu comiți adulter)

Adulterul este păcatul încălcării legământului de căsătorie prin întreținerea relațiilor sexuale cu altcineva decât partenerul tău de căsătorie. Evrei 13 : 4 spune: „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.”

8. Să nu furi.

Este greșit să iei orice nu îți aparține, chiar dacă persoana de la care iei este bogată și nu are nevoie de acel lucru. „Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.” (Efeseni 4 : 28)

9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

A noua poruncă include toate minciunile prin fapte sau cuvinte. Dumnezeu nu face diferența dintre minciunile „bune” și minciunile „rele” – toate acuzațiile false sunt greșite. Psalmul 101 : 7 spune: „Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.”

„Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21 : 8)

10. Să nu pofteşti nimic din ce are aproapele tău.

Să dorești greșit ceea ce aparține altuia se numește lăcomie. Luca 12 : 15 ne spune astfel: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”

Dumnezeu ne-a dat aceste legi ca să ne învețe diferența dintre bine și rău, să ne îndrume când luăm decizii.

„Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa” căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.” (Galateni 3 : 19, 24)

Temă pentru voi

1. Citiți Exodul 20. Scrieți, apoi, fiecare poruncă pe scurt și referința biblică.
a) 1:……………………………………………………………….
b) 2:……………………………….………….……
c) 3: …,………………………………………………………..
d) 4: …………………………………………………………..
e) 5: ……,,,……………………………………………………..
f) 6: …………………………………………………………..
g) 7: …………………………………………………………
h) 8: ………………………………………………………………
i) 9: ………………………………………………………………..
j) 10: ……………………………………………………………….

2. Citiți Evrei 13 : 5. Ce poruncă sau porunci putea avea Pavel în minte atunci când a scris acel verset?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ASCULTAREA FAȚĂ DE LEGE

Obiectivul 2. Identificați responsabilitatea unui credincios față de Legea lui Dumnezeu.

Domnul a cerut ca noi să respectăm poruncile Lui nu doar în acțiunile noastre, ci și prin atitudinea noastră – o atitudine de dragoste, de îngrijire pentru alții în loc de noi înșine. „De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”(Romani 13 : 9)

„ Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele…” (1 Ioan 5 : 3)

Știm deja că respectarea poruncilor nu ne va mântui. Noi suntem salvați prin har prin credința în Isus Hristos. Efeseni 2 : 8 – 9 confirmă acest fapt: „ Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Ascultăm de Domnul pentru că noi, ca și copii ai Săi, vrem, mai presus de tot, să-I facem pe plac. Dacă călcăm una din poruncile Lui, ar trebui imediat să-I cerem lui Dumnezeu să ne ierte și să ne curețe de păcate. „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2 : 1 – 2)

Te-ai simțit vreodată slab și poate chiar neascultător? Domnul Isus Îți poate oferi ajutorul și puterea de care ai nevoie. N-ai vrea să pleci capul și să Îi ceri Lui ajutorul Său chiar acum?

Tată ceresc, Îți cer iertare pentru că nu am reușit să Te iubesc așa cum ar trebui. Ajută-mă ca să nu păcătuiesc și să nu fiu neascultător atunci când cred că știu mai bine. Doamne, vreau să Te iubesc și să apăr Numele Tău chiar mai mult decât aș vrea să-mi iubesc și să-mi apăr familia. Mă rog să-mi dai putere, pentru că cer asta în Numele lui Isus care Și-a dat viața pentru mine. Amin.

Temă pentru voi

3. Citiți 1 Ioan 3 : 15 – 18. Potrivit cu aceste versete, care dintre următoarele enunțuri sunt ADEVĂRATE?
a) Atitudinea este la fel de importantă ca și acțiunea.
b) Cine urăște pe fratele său este un criminal.
c) Să-L iubești pe Dumnezeu și pe fratele tău este, de asemenea, o poruncă.

4. Citiți Romani 8 : 3 – 4. Completați corect următoarele enunțuri.
a) Dumnezeu a condamnat păcatul în natura umană prin …………………………………………….…….……..
b) Cerințele legii sunt complet îndeplinite în noi, cei care trăim după ………………………………………..

5. Citiți Ioan 14 : 21. Potrivit cu acest verset,
a) Cel care Îl iubește pe Dumnezeu va ……………………………………………………………………..
b) În schimb, Dumnezeu a promis să ……………………………………………………………………… ……………………

Verificați-vă răspunsurile

1. Comparați răspunsurile voastre cu versetele următoare:
a) Exodul 20:3
b) 20:4 – 6
c) 20:7
d) 20:8–11
e) 20:12
f) 20:13
g) 20:14
h) 20:15
i) 20:16
j) 20:17

2. S-ar putea ca Pavel să se fi referit la porunca „Să nu te închini altor dumnezei în afară de Mine”, pentru că unii oameni iubesc banii mai presus decât Îl iubesc pe Dumnezeu. Sau s-ar fi putut referi la porunca „Să nu furi”, pentru că el spune că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată, așa că nu este nevoie să furăm. De asemenea, a scris poate, gândidu-se la porunca „Să nu poftești orice lucru care aparține aproapelui tău”. „Mulțumiți-vă cu ce aveți.”

3. Toate enunțurile sunt ADEVĂRATE.

4. a) trimițându-L pe Fiul Său
b) duh și nu după natura umană.

5. a) accepta poruncile Lui și le va asculta.
b) îl iubească și să Se descopere lui.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2973-bazele-crestinismului-11-legea-lui-dumnezeu#ixzz3JabdEcjn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recomandari