Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Relatia noastra cu Dumnezeu (12)

neprihanireAm învățat că responsabilitatea noastră principală ca și creștini este să Îl iubim pe Dumnezeu. Așa cum am studiat în lecția 11, respectăm poruncile Lui pentru că Îl iubim. Așadar, relația noastră cu Dumnezeu este una de dragoste.

1 Corinteni 13 ne oferă o frumoasă descriere a dragostei. Versetele 4 – 8 ne spun că dragostea este răbdătoare și plină de bunătate, nu este geloasă, mândră, egoistă sau îngâmfată. Nu ține un dosar al greșelilor și nici nu se bucură de rău, ci se bucură de adevăr. Dragostea nu renunță niciodată – este eternă. Aceasta poate suna a imagine foarte ideală a dragostei. Dar acest fel de dragoste este unul pe care fiecare creștin ar trebui să îl aibă pentru Dumnezeu și aproapele lui. Această dragoste plină de bunătate și necondiționată ne este oferită nouă de Dumnezeu.

Nu este un accident faptul că înainte de capitolul 13, celelalte capitole vorbesc despre darurile lui Dumnezeu pentru credincioși. Capitolul despre dragoste este legat de capitolele despre daruri pentru că dragostea este și ea un dar. Iubirea și dăruirea merg mână în mână, pentru că atunci când îi iubim pe alții, vrem să facem pentru ei ceea ce le aduce bucurie.

În această lecție veți studia…

  • Darurile lui Dumnezeu pentru noi
  • Darurile noastre pentru Dumnezeu

Această lecție vă va ajuta…

  1. Să descrieți cel puțin trei daruri de la Dumnezeu pentru copiii Lui.
  2. Să fiți dedicați în a dărui lui Dumnezeu darurile pline de dragoste pe care El le merită.

DARURILE LUI DUMNEZEU PENTRU NOI

Obiectivul 1. Identificați câteva daruri ale lui Dumnezeu pentru copiii Lui.

Primul dar pe care Îl oferă Dumnezeu pentru noi atunci când alegem să credem în El este darul salvării. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2 : 8 – 9)

Dacă suntem credincioși, Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc și noi suntem copiii Lui. Matei 5 : 16 dă lui Dumnezeu acest nume prețios. „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”

Este minunat că putem vorbi cu Dumnezeu așa cum am putea vorbi cu un tată iubitor. Isus ne-a învățat să vorbim cu El în acest mod atunci când a zis: „Iată, deci, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău…” (Matei 6 : 9)

Deși Dumnezeu este Creatorul, El este Tată doar pentru acei care au fost născuți din nou și au intrat în familia Lui. „Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.” (1 Ioan 3 : 10)

Ca să fim parte din familia lui Dumnezeu, trebuie să Îl acceptăm pe Isus Hristos ca Salvator și Domn al nostru. Apoi începe noua viață. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu..” (Ioan 1 : 12)

Fiecare tată iubitor se bucură că poate să aibă grijă de nevoile copiilor lui. Tatăl nostru cel Ceresc are grijă de nevoile noastre. „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.” (Filipeni 4 : 19)

Dumnezeu privește peste noi ca și copii ai Lui. El veghează asupra noastră zi și noapte. „Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita.” (Psalmul 121 : 3) „Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.” (Psalmul 34 : 15) Sunt multe astfel de versete în Psalmi care ne spun despre grija lui Dumnezeu pentru noi.

Atunci când Tatăl nostru ne spune în Cuvântul Lui că El va face anumite lucruri pentru noi, noi numim aceste versete promisiuni. Promisiunile sunt un dar de la Dumnezeu. Putem primi binecuvântarea și să avem parte de promisiunile lui Dumnezeu prin rugăciune și crezând în Cuvântul Lui. „şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.”Sunt cuvinte ale lui Isus Hristos scrise în Ioan 14:13.

Creștinii pot, de asemenea, să primească binecuvântări de la Dumnezeu ajutând pe alții. Psalmul 41 : 1 declară: „Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte…”

Putem primi multe daruri de la Dumnezeu dacă vom crede și le vom cere de la El. Acest act al ascultării este numit credință. Credința noastră place lui Dumnezeu și aduce nu doar salvarea și alte daruri pe care le-am menționat, ci și vindecarea și botezul cu Duhul Sfânt.

„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11 : 6)

Faptul că putem primi vindecare prin credință se află scris în Iacov 5 : 15: „Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” Botezul cu Duhul Sfânt este primit, de asemenea, prin credință. „…pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.” (Galateni 3 : 14)

Totuși, cel mai mare dar se găsește în Romani 6 : 23: „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

„orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1 : 17)

Temă pentru voi

1. Citiți Psalmul 91. Ce cuvinte ar putea fi folosite ca să descrie aceste promisiuni care sunt un dar de la Dumnezeu? ……………………………………………………………..

2. Citiți referința din stânga. Scrieți în dreptul fiecăreia numărul promisiunii din dreapta

a) Romani 5:17
b) Eclesiastul 2:26
c) Ezechiel 11:19
d) Matei 11:28
e) 1 Corinteni 12:6
1) Înțelepciune, cunoaștere și bucurie
2) Pricepere
3) Har din abundență
4) Inimă nouă și minte nouă
5) Odihnă

3. Scrieți mai jos cel puțin trei daruri pe care le-ați primit de la Dumnezeu de când L-ați primit pe Isus ca și Mântuitor.
……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

DARURILE NOASTRE PENTRU DUMNEZEU

Obiectivul 2. Recunoașteți cel puțin 6 daruri pe care credincioșii le pot primi de la Dumnezeu.

Pare ciudat să oferi ceva lui Dumnezeu, Cel care are totul? În Cuvântul Lui, Dumnezeu Însuși ne spune ce putem noi să-I oferim.

Putem să oferim închinare. Psalmul 95 : 6 spune: „Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!” Închinarea se poate face prin rugăciune, prin a mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările Lui, prin laudă și prin dărnicie pentru lucrarea Lui. Coloseni 3 : 16 ne spune: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” Îl lăudăm pe El și când ne dăruim pe noi, înșine, lui Dumnezeu fără vreo reținere.

„Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, Sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12 : 1 – 2)

Dăruind banii noștri este un alt mod de închinare. Când dăruim și primim. Dumnezeu a promis în Maleahi 3 : 10: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare”. Zeciuiala înseamnă a zecea parte din venitul tău.

Ca și creștini, orice facem poate fi făcut ca pentru Domnul. Isus a vorbit în Matei 25 despre cei care primesc răsplătiri pentru că dăruiesc mâncare sau apă Lui și pentru că L-au vizitat în închisoare. Când au întrebat când au făcut ei așa ceva, El a zis: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” Cu alte cuvinte, dărnicia devine un mod de viață.

Închinare continuă nu înseamnă să stăm pe genunchi în rugăciune în mod continuu. Dacă vom trăi în fiecare zi într-un mod care place Domnului, El va lua acest fapt ca o închinare nesfârșită. Nu ni se va părea deloc greu să „ mulțumim totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile…” (Efeseni 5 : 20), pentru că El este vrednic de acestea.

Temă pentru voi

4. Ce dar pe care Îl putem oferi noi lui Dumnezeu este menționat în versetele următoare?
a) Isaia 38 : 20 …………………………………………………………………………..
b) Habacuc 2 : 20 …………………………………………………………………………..
c) Psalmul 103 : 1 …………………………………………………………………………..
d) Ioan 4 : 23 …………………………………………………………………………..
e) 1 Timotei 2 : 8 …………………………………………………………………………..
f) Evrei 10 : 25 …………………………………………………………………………..

5. Psalmul 76 : 11 spune că ar trebui să aduci Domnului toate darurile pe care le ai
…………………………………………………………………………..

6. Care din următoarele ar putea fi considerat ca și închinare, adorare sau dăruire pentru Dumnezeu?
a) Cântând în timp ce speli hainele.
b) Să nu te enervezi atunci când șeful tău este de neînțeles.
c) Mergând duminica la biserică.
d) Mulțumind lui Dumnezeu înainte de a mânca.
e) Stând în liniște și gândidu-te la bunătatea lui Dumnezeu.

Verificați-vă răspunsurile

1. Răspunsul vostru. Ați putea să vă rezumați la cuvinte de felul următor: protecția lui Dumnezeu sau siguranța în Dumnezeu.

2. a 3) Har din abundență
b 1) Înțelepciune, cunoaștere și bucurie
c 4) Inimă nouă și minte nouă
d 5) Odihnă
e 2) Pricepere

3. Răspunsul vostru. S-ar putea ca să fi fost vindecat, ți s-a oferit o slujbă, ai fost eliberat de teamă sau ai găsit o speranță nouă – darurile Lui sunt multe.

4. a) Să cânți la instrumente și să aduci laudă
b) Să taci înaintea Domnului
c) Să-L lauzi pe Dumnezeu
d) Să te închini Lui
e) Să ridici mâinile în rugăciune
f) Întâlnindu-te împreună cu alții și încurajându-vă unii pe alții

5. Tot ceea ce ai promis lui Dumnezeu că vei face

6. Toate enunțurile ne spun despre modul în care ne putem închina.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2974-bazele-crestinismului-12-relatia-noastra-cu-dumnezeu#ixzz3JgkPaJ5J

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recomandari