Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Viata umpluta de Duhul Sfant (16)

botezO viață umplută de Duhul ar trebui să fie scopul fiecărui credincios. A fi umplut de Duhul lui Dumnezeu este un alt pas sau progres care ar trebui să aibă loc în experiența oricărui creștin. O viață umplută de Duhul este una care este complet consacrată lui Dumnezeu. Isus a promis ucenicilor Lui că atunci când se va duce la Tatăl Lui, va trimite un Mângâietor – pe Duhul Sfânt.

„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.” (Ioan 14 : 16 – 17)

Venirea Duhului Sfânt a avut loc în Ziua Cincizecimii. Relatarea este descrisă în Faptele Apostolilor, capitolul 2. De atunci, a devenit posibil pentru fiecare credincios să trăiască o viață umplută de Duhul Sfânt.

În această lecție vom învăța ce înseamnă să avem o viață umplută de Duhul Sfânt. Vom învăța, de asemenea, despre răsplata care vine în urma umplerii cu Duhul Sfânt.

În această lecție veți studia…

  • Fiind umplut cu Duhul Sfânt
  • Susținut de Duhul Sfânt

Această lecție vă va ajuta…

  • Să descrieți ce se dorește printr-o viață umplută cu Duhul Sfânt.
  • Să vă testați propria viață pentru a vedea dacă este umplută cu Duhul Sfânt, învățând despre ce evidență ar trebui să existe.

FIIND UMPLUT CU DUHUL SFÂNT

Obiectivul 1. Identificați unele din caracteristicile vieții umplute cu Duhul Sfânt

Efeseni 5 : 18 ne îndrumă: „ Fiți plini de Duh.” Acest lucru se poate întâmpla devenind un creștin născut din nou și fiind botezat cu Duhul Sfânt. Isus a folosit aceste cuvinte, botezat în Duhul Sfânt, ca să indice o frumoasă experiență spirituală pe care ucenicii Lui o vor experimenta. El a zis în Faptele Apostolilor 1 : 5: „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Ca și credincioși putem fi botezați în Duhul Sfânt la fel cum primii ucenici au așteptat în credință, mulțumire și slăvind pe Dumnezeu. Ei au ascultat instrucțiunile pe care Isus le-a dat atunci când a zis: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24 : 49)

O cale prin care știm că am fost umpluți este că puterea lui Dumnezeu va veni peste noi la fel cum a venit peste credincioșii din Ziua Cincizecimii. Duhul Sfânt va vorbi prin noi în limbi pe care noi nu le-am învățat. „Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Faptele Apostolilor 2 : 4)

Este important faptul că o viață plină de Duhul arată caracterul rezultat sau „roadele”, așa cum mai sunt numite uneori.

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5 : 22 – 23)

Dacă noi credem că suntem umpluți de Duhul și nu arătăm aceste caracteristici, ar trebui să mergem la Domnul și să-L întrebăm ce nu este în regulă. Dacă nu avem aceste însușiri, putem să împiedicăm lucrarea Duhului Sfânt în și prin noi.

„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4 : 30)

Putem să rămânem plini de Duhul Sfânt dacă vom continua să mergem în ascultare față de voia lui Dumnezeu. „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efes. 5:1820)

Aceste versete ne ajută să înțelegem ce înseamnă a trăi prin Duhul. Când Îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne direcționeze viețile, creștem și ne dezvoltăm în creștini maturi (Galateni 5 : 16) Duhul Sfânt ne menține vii și activi. Ne simțim puternici și pregătiți să lucrăm pentru El. Această idee este scrisă în 2 Corinteni 4 : 16: „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înoieşte din zi în zi.”

Temă pentru voi

1. Încercuiți litera din fața fiecărei propoziții care completează corect fraza. Atunci când este primit botezul cu Duhul Sfânt, credinciosul
a) vorbește în limbi necunoscute
b) arată „roadele” prezentate în Galateni 5
c) crește spiritual
d) va lăsa ca Duhul să-i direcționeze viața

2. Citiți Efeseni 5 : 17 – 21. Scrieți cel puțin trei activități pe care ar trebui să le aibă un creștin umplut cu Duhul Sfânt, potrivit cu aceste versete.
……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

3. Potrivit cu Galateni 5 : 16, care este cheia trăirii în Duhul Sfânt?………………………………………………………………………………………

Susținut de Duhul Sfânt

Obiectivul 2. Identificați modul în care Duhul Sfânt susține un credincios și un comportament al creștinului față de darurile Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt a fost trimis ca să fie Ajutorul nostru. Unul dintre numele Sale este Mângâietorul nostru. Când cineva ne mângâie, ne face viața mai ușoară. Ne susține atunci când suntem sub presiune. La aceasta ne referim atunci când spunem că suntem susținuți de Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt ne susține. Ne ajută în fiecare aspect al creșterii noastre spirituale. Duhul Sfânt ne ajută în viața noastră de credință. „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” (Romani 8 : 26)

De asemenea, Duhul Sfânt ne îndrumă. Romani 8 : 14 spune: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”

Duhul Sfânt este Duhul Adevărului și este marele Învățător și Îndrumător spre adevăr. „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14 : 26). „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16 : 13)

Printre rezultatele vieții umplute de Duhul Sfânt sunt darurile pe care Duhul Sfânt ni le aduce. Aceste daruri devin unelte care fac lucrarea noastră pentru Dumnezeu să fie mai ușoară și mult mai efectivă. Unul dintre daruri este puterea pentru serviciul creștin.

„ Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” (Faptele Apostolilor 1 : 8)

Duhul Sfânt ne pune la dispoziție darurile Sale care sunt aprovizionări speciale pentru serviciul creștin. „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh…” (1 Corinteni 12 : 4) Darurile Duhului prezentate în 1 Corinteni 12 : 8 – 11 sunt: cuvintele de înțelepciune, de cunoștință, de credință, vindecare, miracole, profeție, deosebirea duhurilor, vorbirea în limbi și interpretarea vorbirii în limbi. Mai sunt și alte daruri și abilități pe care Dumnezeu, prin Duhul Său, vrea să ni le ofere.

„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.” (Romani 12 : 6 – 8)

Duhul Sfânt are binecuvântări și glorie pentru copiii lui Dumnezeu.

„Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Romani 8 : 16 – 17)

Extraordinara umplere cu Duhul Sfânt are loc și în vremurile moderne la fel cum s-a întâmplat în trecut. Dumnezeu botează mulți creștini în Duhul Sfânt. Să ne rugăm ca acest fapt să continue. Rugați-vă pentru biserica din care faceți parte, ca pastorul, diaconii și toți membrii să fie umpluți cu Duhul lui Dumnezeu și să fie folosiți de El.

„Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”(Romani 8 : 37)

Temă pentru voi

4. Când spunem: „Duhul Sfânt ne susține”, spunem că El ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Cele cinci nume ale Duhului Sfânt care sunt menționate în această lecție ne arată modul în care El ne susține. Scrieți cele cinci nume.
………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

6. În care din situațiile următoare vă folosiți darurile Duhului Sfânt?
a) Găzduiți o familie nevoiașă
b) Acceptați să predați unei clase de la școala duminicală
c) Aveți grijă cu bucurie de anumiți copii câtă vreme mama lor este bolnavă
d) Predicați în închisoare în zilele de vizită
e) Mărturisiți credința pe care o aveți unui prieten de la serviciu

Verificați-vă răspunsurile

1. Ar trebui să fi încercuit toate literele, pentru că toate sunt corecte.

2. Puteți scrie oricare trei din cuvintele următoare: a cânta imnuri și psalmi, a avea lauda pentru Dumnezeu în inimile voastre, a mulțumi pentru toate lucrurile, a vă sprijini unii pe alții, a avea reverență față de Hristos.

3. Lăsând Duhul Sfânt să vă conducă viețile.

4. Ne mângâie și ne susține atunci când suntem sub presiune

5. Ajutor, Mângâietor, Duhul Adevărului, Învățător, Îndrumător.

6. Toate literele trebuie încercuite. Dacă faceți oricare din aceste lucruri, veți folosi darurile Duhului Sfânt.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2978-bazele-crestinismului-16-viata-umpluta-de-duh-sfant#ixzz3JgmnvGpf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari