Se incarca
studiu

Unde sau cum poate fi atacat omul – curs SOS (6)

sos_6_omul_o_trinitate_660UNDE poate fi atacat omul? Vezi planşa “OMUL-TRINITATE”

Atât creştinii, cât şi necreştinii, pot fi “virusaţi demonic”. Părerea noastră este că toate bolile au, cel putin la bază, o influenţă demonică. Demonicul fie menţine o boală, fie că doar a cauzat-o. Omul poate fi atacat demonic în toate cele trei domenii ale fiinţei sale: duh, suflet şi trup.

Este adevărat că unele boli ar putea fi doar o testare a credinţei omului şi nu neapărat în toate cazurile să fie vorba de un păcat care a dat drepturi demonicului.

Este greşită încredinţarea unora, că duhurile rele ar cauza doar formele mai “ciudate” de boli, ce dau o manifestare, imposibil sau greu de explicat altfel.

A) Atacurile ÎN CELE TREI DOMENII ALE FIINŢEI

Omul poate fi atacat de duhuri în toate cele trei domenii ale fiinţei sale: duh, suflet şi trup. El poate fi afectat în toate deodată sau numai în unul sau două dintre ele, deşi orice fel de atac va influenţa, mai puternic sau mai slab, întreaga fiinţă.

1) In DUH

Omul poate fi atacat în duh la nivelul la care parteneriatul său cu Dumnezeu să fie pervertit într-un parteneriat cu duhuri mincinoase, necurate

2 Cronici 18:19-21 Şi Domnul a zis: „Cine va amãgi pe Ahab, împãratul lui Israel, ca sã se suie la Ramot în Galaad şi se piarã acolo?” Şi un duh a venit şi s-a înfãţişat înaintea Domnului şi a zis: „Eu îl voi amãgi.” Domnul i-a zis: „Cum?” „Voi ieşi” a rãspuns el „şi voi fi un duh de minciunã în gura tuturor proorocilor lui (400 prooroci!).”

Fapte 16:16 Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (Greceşte: Un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.

2) în SUFLET

Omul poate fi atacat în raţiune, voinţă şi emoţii.Duhurile îi pot induce gânduri rele, precum şi adevărate convingeri greşite (întărituri). De asemenea îi poate fi alterată sau influenţată voinţa şi emoţiile.

a) Raţiune:

 • Marcu 8:33 Dar Isus S-a întors şi S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.”
 • Luca 22:3-4 Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.

b) Voinţă:

 • Romani 11:8 “după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”
 • Isaia 19:14 “Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de ameţeală ca să facă pe Egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă”

c) Emoţii:

 • 2 Timotei 1:7 “Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.”
 • Romani 2:8 “şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gîlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.”
 • Iacov 3:16 “Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.”

3) în TRUP

Omul poate fi atacat prin diverse boli sau simptome de boală la nivelul trupului. Foarte relevantă este experienţa lui Iov, precum şi a soacrei lui Petru care a suferit de friguri:

 • Iov 2:7 “Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului.”
 • 1 Corinteni 5:5 “am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. “
 • Luca 4:39 “El S-a plecat spre ea, a certat frigurile , şi au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată, şi a început să le slujească.”
 • Luca 13:11 “Şi acolo era o femeie stăpânită (“care avea” în trad. ortodoxă) de optsprezece ani de un duh de neputinţă ; era gîrbovă, şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.”

B) Atacurile în cele 3 DOMENII DE TESTARE

Omul este vulnerabil în cele trei domenii descrise în 1 Ioan 2:16: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, pe care diavolul încearcă să le exploateze.

Chiar Domnul Isus a fost dus pentru testarea în cele trei domenii, timp de 40 de zile în pustie, înaintea începerii misiunii Sale.

1. POFTA FIRII PĂMÂNTEŞTI (a trupului)

Luca 4:2-3 “…N-a mâncat nimic… a flămânzit. Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”

2. POFTA OCHILOR

Luca 4:5-6 “Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile pământului, şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.”

3. LĂUDĂROŞIA VIEŢII

Luca 4:9-11 “Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului, şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;” căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească;” şi: „Ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.””

CUM anume poate fi atacat omul?

Omul poate fi atacat prin oamen i care se lasă călăuziţi de duhurile răutăţii, şi de aceea suntem avertizaţi în Efeseni 6.12 că nu avem de luptat împotriva oamenilor ci împotriva duhurilor răutăţii organizate, în locurile cereşti şi prin filozofiile înşelătoare ale lumii.

Apoi atacurile vin atât prin stihii ale naturii, natură pervertită prin manipularea demonicului cât şi direct prin duhuri , a căror prezenţă o putem sesiza prin efecte sau prin simţuri.

1. Atacuri prin OAMENI

 • vezi sabeenii şi haldeenii care i-au atacat pe slujitorii lui Iov (Iov 1:15, 17) Iov 1:15 Şi s-au aruncat nişte Sabeeni asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
  Iov 1:17 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
 • Fapte 19:16 Şi omul , în care era duhul cel rău , a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi (exorciştii iudei, fiii lui Sceva), şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.
 • 2 Corinteni 12:7 Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngîmf.

2. Atacuri prin FILOZOFII FALSE

 • Coloseni 2:8 “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.”
 • Coloseni 2:4 “Spun lucrul acesta, pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.”

3. Atacuri prin STIHII ALE NATURII

-copiii lui Iov, şi Isus în barcă spre Gadara

 • Iov 1:16 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer , şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi, şi i-a ars de to t. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.”
  Iov 1:19 Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie, şi a izbit în cele patru colţuri ale casei: Casa s-a prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.”
 • Marcu 4:39 El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat, şi s-a făcut o linişte mare.

4. Atacuri direct prin DUHURI

Iov 4:15-16 “Un duh a trecut pe lângă mine… Tot părul mi s-a sbîrlit ca ariciul…
Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:..”

REZUMAT

Atât creştinii, cât şi necreştinii, pot fi “virusaţi demonic”.Părerea noastră este că toate bolile au, cel putin la bază, o influenţă demonică. Demonicul fie menţine o boală, fie că doar a cauzat-o.

Omul poate fii atacat demonic în toate cele trei domenii ale fiinţei sale: duh, suflet şi trup.

Unele boli ar putea fi doar o testare a credinţei omului şi nu neapărat în toate cazurile să fie vorba de drepturi date demonicului prin p ăca t
Omul poate fi atacat prin oameni care se lasă călăuziţi de duhurile răutăţii.

Atacurile demonicului pot veni atât prin stihii ale naturii, cât şi direct prin duhuri

Exemple biblice de duhuri

Duh necurat (Apoc.18:2); duh de ceartă (Iac.3.16); duh de frică (2Tim.1.7); duh de adomire (Ro.11.8);duh de robie (Ro.8.15); duh de gâlceavă (Ro.2.8); duh de ghicire (Fapt.16.16); duh de neputinţă (Lc.13.11); duh de drac necurat (Lc.4.33); duh mut şi surd (Mc.9.25); duh necurat (Mt.7.25); duh de curvie (Osea 5.4); duhul curviei (Osea 4.12); duh de adormire (Is.29.10); duh de ameţeală (Is.19.14); duh de minciună
(2Cr.18.21); duh rău (1 Sam.16.14); duh de gelozie (Num.5.14); duhul lumii (1 Cor.2.12); duhuri înşelătoare (1 Tim.4.1); duhuri de draci (Apoc.16.14);duhurile morţilor (Lev.19.31);Moartea (Apoc.6.8);

sos_6_omul_o_trinitate_660

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/eliberare/cursul-sos/3024-sos-6-unde-sau-cum-poate-fi-atacat-omul#ixzz3M2fItU2A

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recomandari